Programy dofinansowane z budżetu państwa

Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji w 2023r. zadania własnego powiatu, określonego w art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2023r. poz 901 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U poz. 1586), tj.  na bieżącą działalność dla domów pomocy społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej, w kwocie 600zł miesięcznie na pracownika oraz pochodnych od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę (dofinansowanie obejmuje okres od kwietnia do grudnia 2023r.).

Opieka i wsparcie dla ciebie i twoich bliskich

Copyright 2023 © Dom Pomocy Społecznej w Mońkach, Wykonanie: KLIKENTER Sp. z o. o.

Skip to content