Zasady przyjmowania

ZASADY PRZYJMOWANIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U.2023.901) i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U.2018.734):
„Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej”.

Aby umieścić osobę w podeszłym wieku w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach należy:

  1. złożyć pisemny wniosek do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby w dniu jej kierowania (nie do DPS ale do OPS, MOPS, MOPR); za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;

  2. pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej przeprowadzi wywiad środowiskowy aby określić zakres niezbędnej pomocy;

  3. decyzję o skierowaniu i decyzję o odpłatności wyda organ gminy właściwej dla osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania;

  4. decyzję o umieszczeniu wyda organ powiatu prowadzący dom pomocy społecznej czyli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach;

  5. pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca;

   6. średni miesięczny koszt pobytu mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach w 2023 r. wynosi 5339,00zł.

  7. opłata mieszkańca wynosi nie więcej niż 70% jego dochodu;

    Osoby zainteresowane umieszczeniem osoby w DPS w Mońkach serdecznie zapraszamy do kontaktu i obejrzenia naszego Domu

Oferta

Dom pełen wsparcia i opieki

Dostosowane rozwiązania

Świadczymy spersonalizowane i elastyczne usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, i wspomagających. Usługi każdorazowo dopasowane są do indywidualnych potrzeb seniorów.

Zdrowie pod kontrolą

Nasi mieszkańcy korzystają z wizyt lekarskich domowych, ale też z leczenia w poradniach specjalistycznych. Na wizyty lekarskie udają się w asyście opiekuna, samochodem przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szybka i skuteczna pomoc

Ze względu na naszą lokalizację mamy zapewnioną szybką opiekę medyczną: w odległości niespełna 600m znajduje szpital SP ZOZ w Mońkach, a do Stacji Pogotowia Ratunkowego mamy 700m.

Opieka i wsparcie dla ciebie i twoich bliskich

Copyright 2023 © Dom Pomocy Społecznej w Mońkach, Wykonanie: KLIKENTER Sp. z o. o.

Skip to content