ZASADY PRZYJMOWANIA DO DOMU POMOSY SPOŁECZNEJ

    Na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz. U. Nr 175, poz.1362
i Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 217, poz. 1837):
"Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej".

Aby umieścić osobę w podeszłym wieku w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach należy:

  1. złożyć pisemny wniosek do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;

  2. pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej przeprowadzi wywiad środowiskowy i pisemnie stwierdzi brak możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę;

  3. decyzję o skierowaniu i decyzję o odpłatności wyda organ gminy właściwej dla osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania;

  4. decyzję o umieszczeniu wyda organ powiatu prowadzący dom pomocy społecznej czyli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach;

  5. pobyt w Domu Pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

  6. średni miesięczny koszt pobytu Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach w 2022 r. wynosi 4796,00zł.

    Osoby zainteresowane umieszczeniem osoby w DPS w Mońkach serdecznie zapraszamy do obejrzenia naszego Domu i otrzymaniem bardziej szczegółowych informacji.


Strona główna | Warunki mieszkaniowe | Galeria zdjęć | Przetargi | Kontakt

Projekt www.e-monki.pl, prawa autorskie i wykonanie DPS Mońki