Mo鎥i: Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepe軟osprawnych dla Domu Pomocy Spo貫cznej w Mo鎥ach
Numer og這szenia: 48544 - 2012; data zamieszczenia: 17.02.2012


OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak, numer og這szenia w BZP: 23794 – 2012 r.

Czy w Biuletynie Zamówie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Spo貫cznej, ul. PCK 15, 19-101 Mo鎥i, woj. podlaskie, tel. 85 716 22 12, faks 85 716 22 12.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: samorz康owa jednostka bud瞠towa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepe軟osprawnych dla Domu Pomocy Spo貫cznej w Mo鎥ach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Okre郵enie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczegó這wo opisanego w za陰czniku nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) fabrycznie nowego, 9 - osobowego samochodu (mikrobusu), przystosowanego do przewozu osób niepe軟osprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim..

II.4) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 34.11.52.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie finansowane w 30 procentach ze 鈔odków PFRON.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zamojskie Przedsi瑿iorstwo Us逝gowo - Produkcyjne ENERGOZAM Sp. z o.o., ul. Zag這by 5, 22-400 Zamo嗆, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa warto嗆 zamówienia(bez VAT): 111324,09 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN

  • Cena wybranej oferty: 108441,72

  • Oferta z najni窺z cen: 108441,72/ Oferta z najwy窺z cen: 162066,03

  • Waluta: PLN.


 ZAㄐCZNIKI:
Og這szenie o udzieleniu zam闚ienia

Strona g堯wna | Warunki mieszkaniowe | Galeria zdj耩 | Przetargi | Kontakt